Ny auktorisation ska lyfta plåt- och ventbranscherna

Torbjörn Johansson.

Torbjörn Johansson.

För att förbundets medlemsföretag ska kunna visa att deras arbeten håller hög kvalitet och att de har kontroll på sin verksamhet, lanseras nu ett nytt verktyg. Från och med i år kommer det nämligen att bli möjligt för alla företagsledare att auktorisera sitt byggnadsplåtslageri eller ventilationsföretag.

– Det är Entreprenörföretagens styrelse som, för några år sedan, tog beslut om att förbundet skulle ta fram dessa auktorisationssystem eftersom det är viktigt att företag inom våra branscher ges möjlighet att bevisa sin kompetens. Och nu har vi fått fram två system som vi är nöjda med och som vi har stora förhoppningar på, säger Torbjörn Johansson, ansvarig för auktorisationen för byggnadsplåt från Entreprenörföretagens sida.

I flera branscher arbetar man redan med någon form av kvalitetshöjande koncept och många företag arbetar redan med höga kvalitetskrav. Men det saknas möjlighet för seriösa företag att bevisa att det är ett kvalitetsarbete som de utför.

– När företag följer ett strukturerat kvalitetskoncept, så ger det också branschen bättre status och möjlighet att ta bättre betalt för sina tjänster. En auktorisation är ett framgångsrikt sätt att vinna kundernas förtroende och bidrar till att medarbetare känner stöd i sitt kvalitetsarbete. I dag är det relativt vanligt att försäkringsbolag ställer krav på att ett företag ska vara auktoriserat, fortsätter Torbjörn Johansson.

Annika Brännmark

Annika Brännmark

– Entreprenörföretagens lyckade satsning på licensierade takskottare enligt konceptet ”Skotta säkert” är ett exempel där vi har lyckats med en kvalitetshöjning. Det har i sin tur bidragit till att minska skador som uppstår på tak vid snöskottning, säger Annika Brännmark, ansvarig för branschutveckling på Entreprenörföretagen.

– Nu vet fastighetsägarna att skottning av tak ska genomföras av behörig personal som har kunskap för uppgiften och utför arbetet på ett tryggt och säkert sätt. Flera försäkringsbolag ställer idag krav på att takskottning ska utföras enligt ”Skotta säkert”.

Ett annat exempel är VVS Företagen som på motsvarande sätt har arbetat med konceptet ”Säker vatten”. Ett system som innebär att installationer i våtutrymmen ska utföras på ett sätt som minimerar risken för vattenskador. I dag är det endast ett fåtal som inte utför arbeten enligt detta koncept, och för de flesta försäkringsbolag utgör dessa villkor ett krav.

MaxIV_Pamako_ventilation_DSC_6409För att vara säkra på att auktorisationerna ska få den kvalitetshöjande effekt som avses, så har Entreprenörföretagen tagit hjälp av INCERT. En fristående organisation som arbetar inom byggbranschen både med certifieringar och auktorisationer. INCERT kommer att ha hand om all övervakning samt den administrativa hanteringen av de båda auktorisationerna.

Text: Tomas Skagerlind
Foto. Björn Petrén, Cecilia Nordström & Mikael Lundgren

 

Umeå Plåtslageri, Umeå, Entrepenörföretagen, plåtarbete, verkstad

Auktorisation för byggnadsplåtslageri

KRAV
För att bli auktoriserat företag inom byggnadsplåtslageri förutsätts att företaget är medlem i Entreprenörföretagen. Representanter från företaget måste genomgå en tvådagars företagsledarutbildning, vilken ska säkerställa kunskaper om branschregler, leverantörsföreskrifter och relevant arbetsberedning.
Företagen ska också visa att de har förståelse för olika kvalitetsbegrepp och kunskap om tillämpning av lagar och avtal. Slutligen ska företaget redovisa sina försäkringar och ett avtal där företaget åtar sig att efterfölja uppställda krav för auktorisationen som undertecknas.

UPPBYGGNAD
Auktorisationen ställer upp ett antal branschregler för att tydliggöra vad som gäller för arbeten med falsat plåttak. Dessa branschregler är till stora delar kopplade till plåtavsnitten i Bygg AMA. Texterna i Bygg AMA är skrivna som rekommendationer, men i och med auktorisationen blir de istället regler för hur arbeten med falsat plåttak ska utföras.
De auktoriserade företagen kommer också i sitt interna arbete att följa en framtagen kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöplan. Denna kommer att utgöra en lägstanivå för företagen att följa.
Dessutom måste behörig person på företaget genomgå en tvådagars utbildning för att få kunskap om vad auktorisationen innebär.

STATUS
Med vårt unika hantverkskunnande har plåtslageribranschen en marknadsledande ställning och ett stort förtroende hos våra kunder. Vi är många som anser att plåt som tak- och fasadmaterial är det bästa alternativet. Men utvecklingen inom byggbranschen går fort och det kommer ständigt nya material, med löften om långa garantitider med mera. Det är den utvecklingen som vi ska bemöta på ett bra och förtroendeingivande sätt. När kunder och uppdragsgivare får möjlighet att vända sig till ett auktoriserat byggnadsplåtslageri, så kan de känna sig trygga i att företaget är kontrollerat, har stort kunnande och ständigt tar del av den senaste informationen.

Krav för auktorisation – byggnadsplåt

Branschregler
Arbetsberedning
Företagande
Kvalitetssäkring
Arbetsmiljö, miljö

plat karolinskaAuktorisation för ventilationsföretag

KRAV
Auktorisationen för ventilationsföretag förutsätter att företaget har montörer som är certifierade utifrån utbildningsmaterialet ”Frisk Luft”, och att företagets arbetsledare har genomgått en utbildning utifrån samma material. Företagets mätinstrument ska vara kalibrerade, och företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy ska finnas dokumenterad och kunna redovisas i en sammanställning.
Slutligen ska företaget också redovisa sin senaste årsredovisning, sitt registreringsbevis, sin ansvarsförsäkring och ett avtal undertecknas av företaget, där de åtar sig att efterfölja uppställda krav för auktorisationen.

UPPBYGGNAD
De certifierade montörerna utgör företagets representant på arbetsplatserna och de utbildade arbetsledarna säkerställer att montörerna kan göra utföra sitt arbete på ett kvalitativt sätt. Det är viktigt att varje led inom företaget representeras av medarbetare med bevis för sin kompetens, eftersom ventilationsbranschen hittills har saknat all form av sådana verifikat.
Att företaget och medarbetarna ska följa ställda kompetenskrav utgör sedan grunden för uppgjorda policydokument gällande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

STATUS
Ventilationsbranschens tekniska utveckling har varit stor under de senaste decennierna, gårdagens sätt att lösa ventilationsuppdrag fungerar inte alltid idag. Detta har gjort att många kunder efterfrågar någon form av referens som visar att ventilationsföretag har den kompetens som de efterfrågar.
Genom att ge våra kunder möjlighet att vända sig till ett auktoriserat ventilationsföretag, så kan de känna sig trygga i att företaget är kontrollerat, har stort kunnande och ständigt tar del av den senaste informationen.

Krav för auktorisation – ventilation

 • Minst en certifierad montör
 • Godkända arbetsledare
 • Godkänd instrumenthantering
 • Godkänd kvalitets- miljö- och arbetsmiljöpolicy
 • Egenkontrollfunktion

 

 

1 kommentar

 1. maria holmgren
  2016-05-12

  Hej
  Vi driver ett plåtslageri utan anställda och gör allt från takläggning till vent jobb, men det blir bara mera utbildningar och andra regler som man måste följa. Är man ett enmansföretag så går det inte man har varken råd eller tid med alla kurser allt från ställningskurs, skotta tak m.m så nu har vi börjat att tänka på nedläggning. Vilket är tråkigt för kunderna i ett litet samhälle de kommer att i framtiden inte ha råd att betala, utan svart jobben kommer att öka. Våra priser är betydligt lägre än de tar i stan ska man anlita någon 10 mil bort så blir det enorma summor.

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*