Nya elsäkerhetslagen: Från myndighetsöversyn till företagaransvar

Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2017.

För vissa av Plåt & Ventföretagens medlemmar kan den nya elsäkerhetslagen, som träder i kraft 1 juli 2017, medföra krav på så kallad egenkontroll och till och med innebära registreringsplikt. Läs vidare för att se vad som gäller dig och ditt företag.

Efter den 1 juli i år måste alla företag som arbetar med elinstallationer på annans anläggning registrera sig i ett allmänt register hos Elsäkerhetsverket och ta fram ett program för egenkontroll. Registreringskravet gäller alla företag som någon gång arbetar med starkström på ”annans anläggning” – oavsett bransch eller bolagsform. Arbetet kan handla om att utföra, ändra eller reparera, fastansluta elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning eller att koppla loss elektrisk utrustning från starkström.

Elsäkerhetslagen innehåller ett allmänt aktsamhetskrav som gäller alla som utför elinstallationsarbete, även om inte alla behöver registrera sig. Kravet innebär att man aldrig får göra elarbeten om man inte vet exakt hur man ska göra – utförandet ska alltid ske enligt ELSÄK-FS 2008:1-2. Beroende på hur avancerade elarbeten företaget ska utföra krävs olika grad av behörighet.

Syftet med den nya lagen är att öka ansvaret, kompetensen och kontrollen kring elarbeten. Det införs uttryckliga krav på hur elinstallationer ska vara utförda och det är upp till företagsledningen för det företag som utför arbetet att se till att kraven är uppfyllda. Med andra ord är det inte längre den enskilda elinstallatören som är ansvarig för att arbetet görs rätt och säkert, utan ansvaret flyttas över på företagsledningen, ytterst arbetsgivaren. Detta gäller också om arbetet görs inom företaget eller koncernen, av anställda i företaget.

Därför ställs det krav på egenkontroll. Programmet för egenkontroll innebär att alla elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör med rätt typ av auktorisation som ser till att reglerna följs och att elarbetet som görs blir registrerat. Det är verksamhetsutövaren själv (elinstallationsföretaget) som ska ta fram rutiner och åtgärder för att vara säker på att verksamheten följer gällande regler. Elinstallationsföretaget ska också uppge en kontaktperson som Elsäkerhetsverket kan kontakta vid behov. Kontaktpersonen och Elinstallatören för regelefterlevnad behöver inte vara en och samma person. Du hittar en närmare förklaring till dessa begrepp i faktarutan här intill.

Medlemsföretaget Labkontroll registrerade sig som elinstallationsföretag förra veckan, på projektledare Jerker Längviks behörighet. Han har sedan tidigare full behörighet för elarbeten, men tror att det flesta ventföretag kommer att klara sig med det som idag är behörighet BB1. Efter den 1 juli kommer BB1 och BB2 att heta auktorisation B. Begreppet behörighet försvinner helt och ordet auktorisation införs istället.

– Auktorisation för att utföra arbeten i styrskåp, fläktar, i befintlig gruppledning och så vidare är sannolikt tillräcklig för de flesta ventilationsföretag. När det behöver utföras arbeten i en el-central rekommenderar jag att man anlitar ett externt elföretag som kan den biten, säger han.

Jerker Längvik, projektledare på Labkontroll.

Egenkontrollprogrammet bekymrar honom inte heller.

– Det är inte krångligare än att den som arbetar med el ska ha rätt kompetens. Egenkontrollprogram har de flesta företag redan i form av kvalitetssäkringsprogram. Det handlar om att företagsledningen ser till att arbetet blir rätt gjort, helt enkelt.

För de allra flesta medlemsföretag innebär den nya lagen ingen större förändring i sak. Inte heller tidigare har man fått lov att jobba i elskåp eller med starkström på annat sätt utan behörighet. Men det är viktigt att redan nu göra en check av vad verksamheten omfattar för typer av jobb, vem som ska utföra dem och hur arbetet och kontrollen av arbetet går till. Gör ditt företag några – eller avser att göra – elarbeten som kräver behörighet måste företaget ha ett egenkontrollprogram. Utförs elarbetet på annans anläggning måste företaget dessutom vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register.

– Meningen är inte att det ska bli för svårt, utan att verkligheten ska stämma överens med vårt mål: att öka elsäkerheten. På vår hemsida finns en handbok som kan laddas ner som pdf och som ger ett bra stöd i elsäkerhetsarbetet. I kapitel 7 hittar man tips på hur egenkontrollprogrammet kan utformas och under ”nya regler” på vår hemsida finns en stödmall, säger Magnus Karlsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

En av fördelarna med de nya reglerna kan vara att ventilationsföretag och andra som arbetar med el nu kan skapa kompetensen inom företaget och inte behöver anlita en elektriker för enklare elarbeten. Precis som tidigare krävs utbildning och praktik för att ansöka om behörighet, även om praktikdelen kommer att förenklas efter den 1a juli så att även elkonstruktions- och elkonsultarbete delvis kan räknas in som praktik.

Från och med juli kan alla ”Kolla elföretaget” med hjälp av tjänsten som heter detsamma och som finns tillgänglig på Elsäkerhetsverkets hemsida. Här försäkrar sig konsumenten om att det företag hen vill anlita för elinstallationen är registrerat och därmed behörigt. Företag som är huvudentreprenör och köper in elinstallationstjänster från andra räknas inte räknas som elinstallationsföretag. Det innebär att huvudentreprenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Magnus Karlsson och Charlotte Mogren, Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket kommer med mer informationsmaterial efter hand. Redan i dag hittar du en hel del matnyttigt på: www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/nya regler. Här finns också en länk till företagsregistreringen.

– Registreringen är enkel och smidig. Samtidigt som du registrerar ditt företag intygar du att det finns rätt behörighet inom företaget för de elarbeten som ska utföras och att företaget har ett egenkontrollprogram. Registreringen stäms av mot elinstallatörsregistret, säger Charlotte Mogren på Elsäkerhetsverket.

Om du arbetar med elinstallationer på annans anläggning och inte har registrerat dig eller inte har ett egenkontrollprogram riskerar du böter eller fängelse upp till ett år. Men målet är absolut inte att bestraffa företag, påpekar Magnus.

– Tvärtom. Vi vill vi att det ska vara lätt att göra rätt. Den som undrar över reglerna är välkommen att ringa oss – vi är här för att hjälpa till.

Ungefär 2 000 företag har registrerat sig hittills och Elsäkerhetsverket räknar med att upp mot 10 000 företag finns i registret till den 1 juli.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Illustration: Catharina Nygård

 

Begrepp i den nya elsäkerhetslagen

Elinstallationsföretag: Alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete. Om ditt företag bara utför elinstallationsarbete en enda gång räknas det ändå som elinstallationsföretag. Det gäller även dig som utför elarbete på egen anläggning. Men du behöver inte registrera företaget om arbetet endast utförs på egen anläggning. Registret är nämligen i första hand till för konsumenterna. Däremot gäller kravet på egenkontroll.
Elinstallation: Allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget, samt alla fasta anslutningar och bortkopplingar av elektrisk utrustning Egenkontroll: Egenkontrollprogrammet behöver bara beskriva de aktuella verksamhetstyperna och företagets Elinstallatör för regelefterlevnad behöver inte ha en fullständig auktorisation. Företaget har ansvar för att dess elinstallationsarbeten utförs enligt kraven. Egenkontrollprogrammet innebär att ditt företag, lämpligen via Elinstallatören för regelefterlevnad, har skyldighet att ta reda på vilka elinstallationsarbeten som utförs i företaget, vilka regler som gäller på området – här ingår elsäkerhetslagen, tillhörande förordning och myndighetsföreskrifter – och vad dessa innebär. Efteråt ska rutiner och åtgärder utformas som garanterar att reglerna följs.
Elinstallatör för regelefterlevnad: minst en person på elinstallationsföretaget med rätt auktorisation för elinstallationer och ansvar för efterlevnad av reglerna.

 

Lämna en kommentar

Vi delar aldrig ut din epostadress till spammare. Obligatoriska fält är markerade med asterisk *.

*
*