Branschens säkerhetsarbete måste bli bättre!

Ozonanvändningen i ventilationsbranschen ökar, främst i storkök, via både UV-anläggningar och rena ozongeneratorer. I grunden är ozon en giftig gas, men det går att använda den på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt. Men då måste man vidta några enkla, men viktiga åtgärder.

Tidigare i år genomfördes två enkäter med ozoninriktning. Den ena riktade sig till sotare och den andra till OVK-besiktningsmän. Svaren var väldigt snarlika och de flesta hade haft liknande upplevelser. Många hade flera gånger blivit utsatta för oönskad ozonpåverkan och drabbats av problem på grund av ozonläckage.
De vanligaste symptomen utgjordes av irritation i ögon och hals, torrhosta och heshet samt symtom som huvudvärk, yrsel och illamående. Några hade fått sjukhusvård på grund av lungbesvär och i ett fall till och med bestående besvär med lungorna.
Det man kan tolka utifrån enkäterna är entydigt, branschen måste bli bättre på att säkerställa så att ingen ofrivilligt utsätts för ozon.

De vanligaste symptomen utgjordes av irritation i ögon och hals, torrhosta och heshet samt symtom som huvudvärk, yrsel och illamående. Några hade fått sjukhusvård på grund av lungbesvär och i ett fall till och med bestående besvär med lungorna.

Varför blir personer då utsatta för ozon?

Enligt enkätsvaren så är ozonanläggningar ofta dåligt uppmärkta, så man vet inte ens om att det finns ozon i anläggningen. Dessutom saknas instruktioner om var och hur man stänger av ozonalstringen.
Det händer att det saknas både säkerhetsutrustning och drift- och underhållsinstruktioner. Speciellt sotarna önskar sig mer lättillgänglig information om hur ozonanläggningar ska hanteras drift- och underhållsmässigt.
Enligt svaren i enkäterna så behövs det bland annat ozonvakter, utarbetade säkerhetsrutiner och regler för märkning.

Vad kan vi då göra?

Först och främst måste det tydligt framgå när en anläggning är försedd med ozonbehandling. Det måste finnas märkning på rensluckor, i fläktrum och kök, samt på ritning.
Alla anläggningar måste också förses med säkerhetsutrustning och det måste finnas ozondetektorer som larmar vid förhöjda ozonhalter, som skydd för både kökspersonal och yrkesgrupper som vistas tillfälligt, som sotare till exempel. Ozonalstringen ska heller inte kunna pågå när ventilationsanläggningen är avstängd, och det ska finnas en eftergångstid på frånluftsfläkten som säkerställer att ozonet vädras ut.
Utförliga drift- och underhållsinstruktioner är också viktigt. Dessa ska vara lättillgängliga och konkreta. De ska kunna läsas och förstås av sådana som inte har ventilationstekniska kunskaper så som sotare och kökspersonal till exempel.

Text: Annika Brännmark, branschchef Plåt & Ventföretagen
Publicerad: 2020-01-24
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2020)

LÄS OCKSÅ!
Reklamombudsmannen har fällt två redaktionella annonser för luftrengöraren Ozoneair i Expressen, eftersom artiklarna anses vara vilseledande.
Klicka här för att läsa mer i Resume!

FAKTA
Ozon är en färglös gas, kemisk beteckning O3. Den bildas naturligt i atmosfären, är kortlivad och reagerar lätt med andra ämnen. Gasen är farlig att inandas, och påverkar syreupptagningsförmågan negativt.  Ozonbehandling i ventilationssammanhang utgörs av antingen UV-ljus eller elektriskt genererad ozon, s.k. ozongeneratorer eller ozonaggregat.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!