Högre luftflöden och renare luft ökar prestationerna på arbetsplatser

Hittills har förhållandet mellan inomhusmiljö och produktivitet ofta mätts i laboratoriemiljö. Men nu finns en ny brittisk studie från verkliga livet, som visar att dålig inomhusmiljö påverkar produktiviteten på arbetsplatser negativt. Generellt var systemen varken tillräckligt effektiva eller flexibla nog för att ge en optimal inomhusluft.

Den brittiska studiens slutsats är att undersökningen ger grund för ett starkt incitament att se över och förbättra luftkvaliteten inomhus i befintliga, nya och renoverade byggnader, i syfte att öka produktiviteten hos de anställda. Både byggnader med mekanisk ventilation och kombinerad ventilation undersöktes i ”Improving productivity in the workplace”, gjord av Oxford Brookes University, LCMB och Constructing Excellence. Särskilt betydelsefulla faktorer var temperatur och koldioxidhalt när det gällde personalens kognitiva förmåga, hastighet och noggrannhet i arbetet. Temperaturer över 23 grader Celsius verkade negativt på prestationsnivån, likaså att för många människor vistades på en för liten yta. Hög temperatur kan dessutom ha betydelse för tillväxt av bakterier.

Marie-Louise Luther, ombudsman för inomhusmiljö/funktionshinderspolitik på Astma- och Allergiförbundet.

Stämmer med svenska rön
Andra undersökningar visar samma sak: genom att optimera inomhusluften förbättras prestationen och produktiviteten.
– Studien stämmer med det vi har sett i forskning i skolbyggnader, utförd av bland andra David P. Wyon. Om man dubblerar flödet av tilluft så ökar prestationen med runt femton procent. Även lägre temperaturer höjer prestationsnivån, säger Marie-Louise Luther, ombudsman för inomhusmiljö/funktionshinderspolitik på Astma- och Allergiförbundet. Att öppna fönster var ett effektivt sätt att sänka CO2-nivån i den brittiska studien, men en sådan åtgärd kan samtidigt öka halten av allergener, särskilt i pollentider – något som allergiker kan reagera på.

Ge systemen TLC – Tender Love and Care
Skötsel av ventilationssystemet är viktig för luftkvaliteten och därmed prestation och trivsel, säger hon. Därför ska det rengöras regelbundet och filtret ska bytas enligt rekommendation, gärna två gånger om året (efter pollensäsongen).
– En annan åtgärd som kan rekommenderas är att bevaka hur många personer ventilationssystemet är avsett för – något som borde tas in i reglerna om OVK. Miljöbalken ser lite annorlunda ut, där vägs personbelastningen in, säger Marie-Louise.
Ett förslag från Astma- och Allergiförbundet är att ha en skylt vid dörren som visar hur många människor som kan vara i lokalen med hänsyn till ventilationens kapacitet.

Erica Bloom, senior forskare på RISE.

Partiklar och irriterande ämnen i utluften
De brittiska slutsatserna kan också jämföras med de mätningar som har gjorts i en svensk, teknisk studie om hur tilluftens kvalitet på kontor kan förbättras. Här såg man att de filter som fanns för att rena tilluften skiljde av partiklar sämre än förväntat. Mätningarna visade också att det bildas irriterande ämnen vid luftens transport genom ventilationssystemet.
– Med förbättrad ventilation och bättre luftkvalitet ökar produktivitet, välmående och komfort. Detta är bra för alla, både de som vistas i lokalerna, fastighetsförvaltaren och ventilationsbranschens förtroende, säger Erica Bloom, senior forskare på RISE som i år gör en särskild satsning på tvärvetenskapliga projekt om trygghet och komfort i inomhusmiljö.
Erica medverkade i den svenska studien som nämns ovan (”Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor”)somutfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet 2014. Vägen till en bättre inomhusluft går viaförebyggande arbete, säger hon.
– I studien vi gjorde visade sig ventilationssystemen vara dåligt rengjorda och filtrens effektivitet blev sämre över tid. Ett annat problem var att ventilationen stängdes av emellanåt, vilket faktiskt är i strid med Boverkets regler.

Extra dålig luft efter stillestånd
Man såg att det skapades tryckförändringar när flödet var avstängt och därmed trycktes förorenad luft upp i tilluftsdonen genom undertryck. När ventilationen sedan sattes igång bildades ett moln av dålig luft.
– När flödet står stilla stiger temperaturen och luftfuktigheten i kanalerna. Det ökar inte bara risken för att det ska växa mikroorganismer i filtren, utan också för kemiska reaktioner, till exempel bildande av organiska syror och aldehyder. Värst vore ändå om tryckförändringarna drev luft i frånluftsystemet i fel riktning, in i byggnaden – speciellt med tanke på hur sällan ventilationssystemen brukar rengöras, tillägger Erica bekymrat.
Marie-Louise Luther håller med. Även hon avråder från att stänga av ventilationen på nätter och helger.
– Justera hellre till ett lägsta grundflöde och se till att ha ett bra filtreringssystem, säger hon.

Avvägningar – som alltid
Luftintaget ska utformas så att den luft som tas in i ventilationssystemet är torr och ren. Fukt och vatten i form av regndroppar och snö ska avskiljas innan luften når fram till filtret. Vidare ska filtret för rening av tilluften vara av en klass som motsvarar behovet, baserat på den omgivande utomhusluften. Den gamla klassen F7 är en generell rekommendation, men i IVL-studien rekommenderas F9 för kontorsmiljö.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Illustration: Catharina Nygård
Publicerad: 2019-03-11

Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2019

 

Fakta om RISE:
• RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut som ska bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv, framförallt genom att hjälpa små och medelstora företag.
• En av satsningarna på inomhusmiljö under 2019 är frivillig P-märkning av lokaler. För att bli ”P-märkt Innemiljö och Energi ” ska innemiljön vara godkänd utifrån olika parametrar, till exempel termisk komfort, luftkvalitet, fukt, och buller.
• RISE har också bildat ett internt nätverk runt inomhusmiljö och är i gång med olika utvecklingsprojekt som det finns möjlighet att vara med i som ventilationsföretag. Ta gärna kontakt med Erica Bloom om du vill delta eller om du har frågor kring vad som händer och gäller på området frisk luft inomhus.

Fakta – A till Ö för ett bättre inomhusklimat
• Använd de regelverk som finns
• Byt filter två gånger per år!
• Dräneringen i ventilationssystemet ska vara funktionell
• Kontrollera att flödena är anpassade för verksamheten från tid till annan
• Placera luftintaget så att det är åtkomligt för kontroll
• Rengör ventilationssystemen regelbundet
• Se till att luftflödena är som tänkt, det vill säga att det inte finns kortslutningar och att den termiska komforten bibehålls när luftflödet ökas
• Stäng inte av ventilationen!
• Undvik roterande värmeväxlare och att recirkulera luft – dessa metoder för värmeåtervinning riskerar att förorena tilluften!
• Ventilationskanalerna bör vara utformade så att de är enkla att komma åt, kontrollera och rengöra
• Öppna fönster av och till

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!