Modernare byggregler för effektivare byggbransch

Det ska gå snabbare att bygga och byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt. Dessutom måste företag i byggsektorn få större möjlighet att hitta nya, innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Det är bakgrunden till att Boverket har fått i uppdrag av regeringen att se över sina byggregler, BBR. Agnes Jensen-Carlén är arkitekt SAR/MSA och projektledare för översynsarbetet.

Agnes Jensen-Carlén, SAR/MSA är projektledare för översynsarbetet.

Varför ser ni över byggreglerna?
– Det har under en tid riktats kritik mot hur reglerna ser ut idag, från både byggherrar och kommuner. Mycket av det som finns i BBR uppfattas som otydligt, svårtillämpat och svårtolkat. Dessutom uppfattar många att mängden regler är väldigt omfattande. Dagens regler har ju dessutom funnits sedan 1994–95 och en hel del har hunnit hända i byggbranschen sedan dess. Branschen utvecklas och det finns helt enkelt ett behov av att se över reglerna.

Vad innebär ert arbete rent konkret?
– Det innebär bland annat att vi ska ta fram en mer likriktad struktur och detaljeringsgrad på alla regler i BBR. Vi behöver helt enkelt modernisera dem för att förenkla och effektivisera för byggbranschen. Det ska också finnas ett större utrymme för innovativa lösningar, än det gör med dagens regler.

Hur långt har ni kommit i arbetet?
– Vi har börjat med den del som berör bullerskydd, som prototyp för en ny modell för reglerna. Den nya modellen ska kunna användas för alla regler i nuvarande BBR. Där är planen att prototypen och den nya modellen ska vara klar att presentera för regeringen i december i år.

När är det dags att se över ventilationsdelen?
– Ventilation ingår i det som kommer som nästa del. Där kommer vi igång med arbetet efter sommaren. Tidplanen är inte bestämd, men uppskattningsvis kan det ta cirka 1,5–2 år innan vi har ett nytt regelverk för ventilation.

Hur påverkas landets byggherrar av de nya reglerna?
– Målet är att reglerna ska vara lättare att tillämpa och att fler innovationer kan utvecklas.

Vad är tidplanen innan ni har gått igenom samtliga byggregler och vi har byggregler enligt den nya modellen?
– Den tidplanen är inte bestämd, men en uppskattning är att det handlar om några år.

Text: Karin Cedronius
Foto: Boverket & Björn Petrén
Publicerad: 2020-03-11
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2020)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!