Så har pandemin påverkat branschen

Under året som gått har Plåt & Ventföretagen skickat ut enkäter till medlemmarna en gång per månad för att ta tempen på utvecklingen i branschen under pandemin. Svaren skiftar – några har sett en uppgång i affärerna, för andra rullar det på som vanligt medan vissa har haft det riktigt tufft. Men i takt med att antalet vaccinerade ökar börjar allt fler att se ljuset i tunneln. Några orosmoln kvarstår dock – prishöjningar på produkter och material samt ovissheten över hur byggtakten blir framöver. Vi har pratat med några representanter från branschen för att få deras syn på utvecklingen under pandemin.

Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Hur har utvecklingen sett ut för medlemmarna under pandemiåret 2020–2021?
– Det har varit lite olika för plåtslageri- och ventilationsmedlemmarna. Generellt har det varit något tuffare för våra ventilationsmedlemmar. Det beror på att de har haft svårt att få tillgång till de miljöer där deras arbete utförs, som offentliga lokaler och vårdlokaler. Så de har inte kunnat göra sina vanliga service- och underhållsarbeten.

Så byggnadsplåtslageri har alltså drabbats mindre?
– Det varierar förstås även bland dem. Medlemsföretag som har haft färre kunder, eller kanske bara en enda, och förlorat dem, drabbas naturligtvis hårt. Men det finns även de som har vuxit i sin affär. Jämför man med övriga byggbranschen så verkar plåtslagare något mindre drabbade av pandemin.

Vad har varit den största orosfaktorn, enligt medlemmarna?
– Det är sjukskrivningarna. I den senaste enkäten svarade 20 procent att de upplever att det är fler sjukanmälda nu än normalt. Det är förstås problematiskt både ur kostnadssynpunkt – det är dyrt för företagen att ha många sjukskrivna – men även eftersom det blir produktionsstopp när många är sjuka på en liten arbetsplats.
– Ett annat dilemma är sjukdomen i sig. Många av våra medlemmar är ägarledda företag där ägaren inte sällan är lite äldre. Flera har vittnat om att de känner oro, både för att bli sjuka själva och för vad som ska hända med firman om de blir sjuka eller till och med dör.

Ett annat orosmoment är ökade materialkostnader. Vad säger medlemmarna om det?
– Prisökningarna stökar till det. Dels eftersom man inte vet hur materialförsörjningen kommer att se ut framöver, men också för att det kostar mycket att köpa in material och låta det ligga på lager. En del uttrycker även oro över att de ökade materialkostnaderna i hela byggbranschen ska göra att man drar ner på byggtakten. Det skulle ju betyda färre jobb framöver.

Många har fått ställa om till att bli mer digitala under det senaste året, även förbundet. Hur har det gått?
– Vi ändrat så att våra kurser och rådgivning har varit digitala. Det fanns en viss oro för hur det skulle tas emot, men det har gått mycket smidigare än vi trodde. Vi har haft stort deltagande på våra kurser och webbinarier och fått mycket bra respons från medlemmarna. Det är väldigt positivt.

Vad tror du om resten av 2021 och 2022?
– Jag tror att det kommer släppa allt mer fram till sommaren i takt med vaccinationerna. Men jag tror ändå att vi kommer få lära oss att leva med det här viruset på lång sikt, som något kroniskt. Vi kommer få vänja oss vid vaccinationer och en del utbrott här och var.

Vad ser du fram emot mest när pandemin är över?
– Jag ser fram emot en mer normal tillvaro och att få träffa våra medlemmar live igen. Jag saknar alla möten och kongresser som har blivit inställda – de är en del av förbundets kultur. //

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Johan Cronhamn, affärsområdeschef för byggplåt på Bevego.

Hur ser det ut med prishöjningar för era produkter till plåtslageribranschen under 2021?
– 2021 är ett år då råvarumarknaden går fullkomligt ”bananas”. Efterfrågan på råvaror är mycket större än tillgången, vilket driver upp priserna på produkter. Det är väldigt svårt att säga hur detta kommer att utvecklas, men tendensen är fortsatt uppåt.
– Som grossist är det vårt jobb att serva våra kunder med alla de produkter som efterfrågas. Vi är dock helt i händerna på våra leverantörer när det gäller prisjusteringar. Om leverantörerna höjer sina priser tvingas vi följa efter. De som drabbas värst är entreprenörerna som har upphandlat projekt långt innan prisförändringarna blev aktuella, och därmed sitter fast i avtal som då blir mindre vinstgivande.

Kan man tänka sig att de priser som har justerats nu kan komma att sänkas när pandemin är över, eller är det inte troligt?
– Jag ser ingen koppling mellan pandemin och de stora prishöjningarna av stål. En förutsättning för att priset skall falla är att efterfrågan minskar och tillgången ökar. Men jag kan inte se att något av detta kommer att ske under den närmaste framtiden.

Vilka produkter påverkas mest och varför?
– Det är svårt att få tag på galvat och kallvalsat stål. Även vissa aluminiumprodukter har långa ledtider. Vi lever i en tid då det är lätt att vissa produkter tar slut och det är väldigt långa ledtider på material. Detta drabbar kunder som ska påbörja eller fortsätta med projekt. Mitt råd till dem är att boka material så tidigt som möjligt.

Hur jobbar ni för att lösa detta problem?
– Vår strategi är att jobba med flera leverantörer inom de olika produktområdena. Det gör att vi kan få tillgång till stora volymer. Jag tycker ändå att vi står väl rustade för att leverera material till våra kunder.

Har ni sett någon förändring i kundernas köpbeteenden under pandemin?
– Nej, det kan jag inte påstå. Som läget är just nu handlar våra kunder på som vanligt.

Vad ser du fram emot mest när pandemin är över?
– Jag ser fram emot att kunna umgås med våra kunder på ett normalt sätt igen, gärna ute på deras verkstäder. //

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Magnus Jacobsson, affärsenhetschef ventilation på Lindab.

Hur ser det ut med prishöjningar för era produkter till ventilationsbranschen under 2021?
– På grund av de skenande råmaterialpriserna har vi gjort en justering av marknadspriserna under första kvartalet och nu genomför vi en andra justering under kvartal två. Vi har just nu stort fokus på att följa denna utveckling för att kunna vara följsamma och ta rätt beslut.

Hur har det sett ut med leveranser från era leverantörer under pandemin?
– Pandemin som helhet har haft marginell påverkan på vårt varuflöde. Det beror på att majoriteten av våra produkter produceras i Sverige och där har påverkan varit begränsad. Däremot har förseningar och brist på elektriska komponenter från Asien påverkat produktionen av tekniska produkter i viss utsträckning. Den rådande stålbristen, som är den drivande faktorn till prisökningarna, har dock gett oss stora utmaningar. I normala fall har vi ledtider på stål på under tio veckor, dessa är uppemot tre kvartal just nu.

Kan man tänka sig att de priser som justerats nu kan komma att sänkas när pandemin är över, eller är det inte troligt?
– Priserna har inte justerats på grund av pandemin, utan det är den rådande stålbristen som har ökat råmaterialpriset. Om och när detta sjunker till en ”normal” nivå kommer vi att se över våra marknadspriser.

Har ni sett någon förändring i kundernas köpbeteenden under pandemin?
– Sett över hela pandemiperioden har vi inte sett något signifikant ändrat beteende. Däremot har vi fått en del önskemål och ett intresse kring att hämta produkter utanför våra butiker, och de digitala beställningarna har ökat. Jag vill passa på att ge en stor eloge till våra kunder och samarbetspartners som har arbetat lösningsorienterat och förnuftigt under en otroligt utmanande tid som man inte ens kunde föreställa sig.

Har ni sett något mönster av ökat fokus på ventilationsanläggningar på grund av corona?
– Genom det ökade fokuset från media på bättre inomhusmiljö och ren luft, ser vi också ett ökat intresse för våra lösningar. Jag tror ventilationen i en byggnad kommer att vara i ännu större fokus vid projektering efter corona än det har varit tidigare. Ett hälsosamt inneklimat, med energieffektiva och smarta system, kommer att vara viktigt både för vårt välmående och för våra globala hållbarhetsmål.

Tycker du att diskussionerna och framtida krav kring energi och klimat har påverkat era kunders köpbeteende?
– Våra kunder är ju primärt entreprenörer som installerar Lindabs produkter och lösningar, så därför skulle jag inte säga att deras beteende har ändrats än. Däremot har intresset ökat, och därigenom frågorna för projekt som är i projekteringsfas och kommer att etableras under kommande år. Där ser vi att en förändring kommer ske.

Vad ser du fram emot mest när pandemin är över?
– Jag ser fram emot att snart kunna återgå till ett mer normalt fungerande samhälle där vi kan träffa våra kunder i större utsträckning. Fram till dess – håll avstånd och ta hand om varandra! //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!