Så ska byggjätten skapa Sveriges säkraste arbetsplats

Sedan 2018 har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent på NCC och trenden ser ut att hålla i sig. Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC, säger att en stor del av framgången beror på det systematiska säkerhetsarbetet och att säkerhet är ett uttalat prioriterat område även från ledningshåll. Får han sia om framtiden kommer dessutom smart teknik att göra säkerheten ännu bättre.

På vilket sätt jobbar ni generellt med säkerhet på arbetsplatsen i dag?
– Vi jobbar brett på alla plan. Säkerhet är ett prioriterat område både från ledningshåll och på varje enskild arbetsplats. Vi arbetar systematiskt inom många områden för att minska alla typer av olyckor, från beteenden och ledarskap, rapportering och analys, till förbättrad planering, säkerhetsrutiner och verktyg.

Hur ser det systematiska arbetsmiljöarbetet ut?
– Vi arbetar med arbetsmiljöfrågorna på alla nivåer i företaget, från koncernledning ända ut till varje specifikt projekt. Våra arbetsmiljörepresentanter sätter ramverket vad gäller NCC:s policyer samt arbetsmiljödirektiv, och sedan arbetar respektive affärsområde vidare med specifika direktiv för just sitt område och sitt land.

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC, berättar om det systematiska säkerhetsarbetet

Vilka krav ställer ni på era underentreprenörer när det kommer till säkerhet?
– En stor andel av dem som vistas på våra arbetsplatser är externa leverantörer och underentreprenörer. För oss är det därför viktigt att alla, oavsett vilket företag de jobbar på, arbetar på ett säkert sätt. För att uppnå det är våra ordnings- och skyddsregler ett krav för att vi ska inleda ett samarbete. De finns inkluderade redan vid en upphandling.

– Vi jobbar även med utbildning. Dels ska varje individ på våra arbetsplatser ha genomfört branschutbildningen ”Safe Construct Training”, sedan även vår egen NCC-utbildning ”Sight Introduction” som består av två delar, en generell om NCC:s arbetsmiljökrav för arbetsplatsen och en projektspecifik. Först när dessa utbildningar är genomförda och avklarade med godkänt sluttest kan personen börja jobba.

– Vi lägger också stort fokus på synligt ledarskap, där ansvariga ska finnas ute på arbetsplatsen och ge support samt vara lyhörda för eventuella önskemål.

– Alla underentreprenörer ska lämna en egen riskbedömning för sin del av projektet som ska hänga ihop med vår riskbedömning. För oss är det jätteviktigt att alla inkluderas i säkerhetsarbetet och att alla medverkar till en säker arbetsplats.

Vad består säkerhetsbristerna oftast av?
– Vi har kartlagt våra högriskområden som är arbete på höga höjder, kranoperationer eller tunga kranlyft samt människa och maskin. Olycksfallsfrekvensen inkluderar alla olyckor, från småskador till allvarliga, och där ligger vi i topp med minst antal olyckor i de länder i Norden som vi verkar i.

– De vanligaste olyckorna är dock halkolyckor eller skär- och klämolyckor, men även här ligger vi bra till.

Hur jobbar ni för att få bort säkerhetsbristerna?
– Vi rapporterar allt som sker, tillbud och olyckor men även både negativa och positiva observationer som uppmärksammas. På så sätt får vi ett bra analytiskt underlag där vi ser hur ofta en olycka sker och inte bara hur många som sker.

– Vi arbetar även med potentiella risker där vi graderar en eventuell risk, från 1 vid liten risk till 5 vid stor risk. Vi gör det för att jobba förebyggande och vara steget före olyckan, så att den förhoppningsvis aldrig behöver inträffa.

Hur ser ni att ert arbetsmiljö- och säkerhetsarbete utvecklas?
– I positiv riktning. Det är fantastiskt roligt och uppmuntrande att se hur vårt systematiska arbete verkligen gör skillnad och ökar säkerheten för alla som arbetar i våra projekt.

Vilka faktorer har gjort att ni har lyckats så bra?
– En stor faktor är att säkerhet är ett prioriterat område inom företaget, från ledningsnivå ner till den enskilde medarbetaren. Med ett stort fokus kommer ett bra resultat.

– Jag tror också att det har varit viktigt med analyserna, där vi verkligen har lyft vilka insatser som har gett rätt effekt för att minska antalet skador. För ett år sedan antog vi en ny strategi helt baserad på våra analyser och fakta från vårt systematiska arbete.

– Vi har kartlagt vilka rotorsaker som genererar allvarliga skador och utifrån den kunskapen gjort insatser på rätt områden. Det handlar om planering i ett tidigt skede av projektet för att undvika farliga situationer, att skapa en medvetenhet bland medarbetarna om hur rätt beteende kan minska risken för olycksfall samt att inrätta tekniska barriärer som skyddar medarbetaren från risken för en olycka. Det kan handla om smarta AI-lösningar, tekniska lösningar som varnar för att undvika kollision eller stänger av maskinen när en hand kommer för nära.

Hur jobbar ni för att öka medvetenheten hos era medarbetare?
– Dels har vi en säkerhetsvecka, precis som de flesta andra företag i branschen, en gång per år. Då fokuserar vi enbart på säkerhet genom föreläsningar, utbildning och olika workshops. Den första onsdagen i september varje år har vi även NCC Awareness Day, då alla våra arbetsplatser stannar klockan 09.00 för att diskutera och informera om risker, hur arbetsplatsteamet agerar i dag och vad de kan göra bättre i morgon. Då inkluderar vi precis alla på arbetsplatsen, både våra anställda samt andra entreprenörer.

– Vi har också infört vad vi kallar en ”timeout”. Varje medarbetare har mandat att ta en timeout om så behövs. Känns något inte bra eller upplevs en situation inte säker, kan medarbetaren själv ta en paus för att be om hjälp eller fundera på en lösning innan arbetet fortsätter. Det är något som vi ser används flitigt, vilket vi tycker är mycket bra.

– Varje arbetsplatsteam har även en ”Daily Safety Briefing” varje morgon, då den grupp som är på arbetsplatsen den dagen gör en säkerhetskoll och går igenom kommande moment innan de kör i gång.

Varför är ni framgångsrika i ert säkerhetsarbete?
– Vi har en bra systematisk styrning samt en stark support från ledningen. Det finns även en tydlig strategi från början som visar hur vi ska arbeta tillsammans, där även underentreprenörer och underleverantörer är inkluderade.

– Säkerhet är ett prioriterat område inom NCC, där arbetsmiljö är en stark del i varje ny medarbetares onboarding.

Vilken är den framtida största utmaningen när det kommer till säkerhet på arbetsplatsen?
– Komplexiteten i projekten då varje dag ser olika ut. Jag ser dock att utvecklingen kommer att ge oss många möjligheter. Framtidens arbetsplats kommer att ha helt andra tekniska hjälpmedel i form av AI, sensorer på maskiner som reagerar när en människa kommer nära och tekniska lösningar som varnar när man går in i en riskzon. Det ger enorma möjligheter för att förbättra säkerheten ytterligare. Vi har flertalet testprojekt i gång som vi hoppas ska leda till nya implementeringar på framtidens arbetsplatser.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!