”Sätt av tid för att leda!”

Att vara en bra ledare är en viktig del i ett framgångsrikt företagande. Det säger Stefan Tengblad, Sveriges första professor inom Human Resource Management, verksam vid Göteborgs universitet.

– Bästa formen för att skapa en gemensam målbild är vanlig dialog i form av möten, säger Stefan Foto: Malin Tengblad

– Vill man leva på andras arbete måste man ta ledandet på allvar, det går inte att få detta gratis. Man måste investera i ledarskapet. Om du driver ett plåtslageri, till exempel och inte tar dig tid till att koordinera firman, så blir det i praktiken ett enmansföretag oavsett hur många medarbetare du har, säger han.

Det handlar om att bestämma sig för att avsätta tid för utveckling och ledning av firman. Är företaget större, går det att lägga ut en del av det löpande hantverksarbetet på andra i företaget.

– Man behöver inte lägga hundra procent av sin tid på att leda – i alla fall inte till att börja med. Ytterst handlar det om vad man vill åstadkomma med sitt företag. Vill man utveckla ett företag, som kanske till och med går att sälja när man vill sluta, kräver det att man skapar och behåller tillgångar. Lojala medarbetare är också tillgångar, säger han.

Det finns många definitioner av ledarskap. Gemensamt för dem alla är att en ledare utövar påverkan i en önskad riktning. I organisationer kan detta brytas ner till att åstadkomma goda resultat – som goda arbetsprestationer, samarbete mellan olika viljor och intressen samt att nå ett på förhand definierat resultat.

Chef eller ledare?

En ledare kan vara chef och en chef kan vara en ledare. Det betyder likaväl inte att rollerna är helt lika.

– Chefsrollen är det formella ansvaret, där man företräder organisationen, sätter lön, har utvecklingssamtal och så vidare. Chef är en befattning, medan ledarskap kännetecknas av den relation som ledaren utvecklar med de anställda. Ledaren drar lasset, så att säga, beskriver Stefan.

En bra ledare ser till att många jobbar mot ett gemensamt mål. Att medarbetarna känner sig sedda, bekräftade och delaktiga i det man har kommit överens om. Ett lyckat ledarskap kan leda till motiverade medarbetare, att de gör ett bättre jobb, blir mer engagerade och skaffar nya kunder.

– Den goda ledaren involverar andra, ger inte bara order och tar beslut. Målet är att tillsammans med resten av teamet komma fram till goda beslut.

Allt som oftast går det utmärkt att involvera medarbetarna i beslutsprocesser. Det innebär inte att ledaren aldrig ska fatta egna beslut, utan att man ska få till en gemensam bild av vad som ska åstadkommas. De ledare som lyckas med det, lyckas med att skapa arbetsplatsspecifika mål, i syfte att vända en negativ trend, utveckla nya tjänster eller annat som är viktigt för det specifika företaget.

– Det ska vara realistiska och gripbara mål. Bästa formen för att skapa en gemensam målbild är vanlig dialog i form av möten. Poängen är interaktiviteten, där ledaren får chans att lyssna, säger han.

Teamet som framgångsnyckel

Många framgångsrika företag har startat som ett team, till exempel Volvo som grundades av en ekonom och en tekniker.

– Som chef i byggbranschen har man ofta många olika roller och ska dessutom leda, få till samsyn och delta i produktionen. Det kan vara slitsamt. Att hitta en partner att dela uppgifterna med är inte dumt, säger Stefan.

Att skapa ett fungerande och effektivt team handlar, igen, om relationer och tid. Team utvecklas ofta i olika faser. Först ska du lära känna dina arbetskamrater, både som människor och i jobbrelationen. Den fasen är positiv och man vill anpassa sig, passa in.

Senare sätts kanske teamet på prov, med tidspress, svårigheter att ta hem jobb, problem med utförande eller liknande. Det kan uppstå missförstånd och konflikter i denna ”kaosfas”.

– Om och när man lär sig att hantera konflikterna kan man hitta sätt att lösa problemen. Det kan kräva coachning. Samtidigt måste teamet få mandat att fatta beslut, så att inte alla frågar chefen hela tiden, säger han.

Speciellt när företaget växer så hinner ledaren inte lösa allting själv. Genom att släppa en del av kontrollen och våga delegera skapas grogrund för utveckling i teamet. Annars hamnar teamet lätt i passivitet.

Vem leder vem?

Det är lätt att tro att det alltid är ledaren som påverkar teamet, men Stefan Tengblad tror att det snarare är tvärtom.

– Som ledare måste man anpassa sig för att nå målen. Alla medarbetare är olika och fungerar olika; det påverkar ledarstilen. På samma gång måste ledaren minnas vad som är viktigt för organisationen och inte tappa bort sig själv. Och hålla i minnet att det kan vara mycket annat än ledarförmågan som påverkar vad teamet tycker eller hur teamet mår.

Olika typer av sociala aktiviteter utanför jobbet kan stärka teamet och ge motivation. Men här är det viktigt att läsa av teamet, att försöka förstå vad olika medarbetare tycker om och uppskattar. Bergsklättring eller forsränning kanske inte är något för alla. Däremot är julbord, en lättsam femkamp eller en picknic ofta uppskattad. Att åka bort till en konferensgård, där man har möjlighet att diskutera företagets utveckling och samtidigt ha roligt ihop, är också en bra idé, menar Stefan.

– Generellt gäller det att hålla det lättsamt, så att ingen känner sig underlägsen eller behöver prestera i någon större utsträckning. Då kan återkommande evenemang en eller ett par gånger om året vara väldigt bra. //

 

Så blir du en bra ledare
• Avsätt tid för att vara ledare.
• Våga delegera och släppa kontrollen.
• Lyssna och låt medarbetarna vara med och påverka.
• Sätt gemensamma, tydliga och gripbara mål.
• Följ upp.
• Uppmärksamma medarbetarna och de resultat som nås.
• Tänk både kortsiktigt och långsiktigt.
• Fundera på vad som gör företaget unikt, för att kunna attrahera medarbetare och behålla dem. Enkelt uttryckt: Hur kan organisationen bli bättre på att vara arbetsgivare?
• Undvik syndabockskultur. Ett felaktigt beslut kan ha fattats i enighet och felet kanske inte var möjligt att förutse. Ett enskilt fel kan ha flera orsaker än en viss persons agerande.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!