Stor kompetensbrist kräver ökat samarbete mellan skola och företag

Nästan 300 plåtslageri- och ventilationsföretag har svarat på frågor om kommande rekryteringsbehov. Inte oväntat är efterfrågan på byggnadsplåtslagare fortsatt stor och behovet av ventilationsmontörer har ökat rejält. Utmaningen är att få fram fler blivande medarbetare med rätt kompetens och mycket hänger på lärlingsplatserna.

Ett av Plåt & Ventbyråns viktigaste uppdrag är att bevaka och matcha tillgång och efterfrågan på utbildade byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer. Undersökningar angående företagens faktiska rekryteringsbehov är ett bra hjälpmedel och har genomförts återkommande under de senaste åren. I år svarade sammantaget 145 ventilationsföretag och 150 plåtslageriföretag.

Årets undersökning visar tydligt att behovet är fortsatt stort och att den stora flaskhalsen för att utbilda fler är lärlingsplatser. Många företag är redo att ta emot lärlingar, men önskar bland annat bättre kontakt mellan företag och skola, större inflytande över vad eleverna ska lära sig samt ekonomisk ersättning. En intressant förändring sedan förra undersökningen är att det inom båda yrkena nu efterfrågas mestadels gymnasieutbildade i stället för krav på yrkesexamen.

Postiv inställning till lärningar

Plåt & Ventbyrån har studerat undersökningen och kommer även att matcha den mot andra siffror från branschen, för att få en ännu tydligare bild av framtida rekryteringsbehov. De direkta kommentarerna på just den här undersökningen är att behovet ser ut ungefär som väntat och att det, trots de fortsatt stora bristerna på kompetens, ändå finns några ljuspunkter.

– Det är väldigt positivt att många säger sig vilja ta emot lärlingar och det är nytt att det är gymnasieutbildade som efterfrågas mest, på både plåt- och ventsidan. Vi har gjort stora satsningar och mer är på gång för att öka samverkan mellan skola och företag, säger Helena Örnliden, utbildningsrådgivare ventilation på Plåt & Ventbyrån.

Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare plåtslageri på Plåt & Ventbyrån.

Branschen stor inverkan på utbildningen

Enligt Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare plåtslageri på Plåt & Ventbyrån, är undersökningen ett viktigt underlag för att kunna påverka och förbättra. I vissa fall handlar det om att nya åtgärder måste genomföras och ibland om att kommunikationen behöver förbättras.

– Det finns ekonomiskt stöd att få i dag, men det når tyvärr inte alla. Det kräver till exempel att skolans utbildningsupplägg stödjer kriterierna för att nå gymnasial lärlingsutbildning, säger Niklas.

Han förklarar vidare att branschen har stor inverkan på utbildningarna inom ramen för ämnesplanerna. Vill man som enskild företagare engagera sig i vad eleverna lär sig, alternativt påverka uppstart av ny utbildning, går det bra att ta plats i ett lokalt programråd.

– Det gäller alltså även skolor som i dag inte erbjuder utbildning inom plåtslageri eller ventilation. Det är ändå idé att vara med och påverka då kommunala huvudmän får starta inriktningar utan speciellt tillstånd från Skolinspektionen, förtydligar Niklas och välkomnar intresset.

Det här visade undersökningen

Byggnadsplåtslageri

Undersökningen visar att antalet plåtslageriföretag som anger att de har behov av att anställa har sjunkit från 61 procent (2017) till 59 procent (2022). Dock är behovet ändå fortsatt stort, både på kort och lång sikt. Störst behov av byggnadsplåtslagare finns i Stockholm, Mälardalen och Östergötland. 16 av företagen angav i år att de behöver anställa 10 eller fler inom det närmaste året.

Så många behöver plåtslageriföretag anställa i snitt inom 1 år
2010: 2,7 personer
2017: 3,2 personer
2022: 3,0 personer

Så många behöver plåtslageriföretag anställa i snitt inom 3 år
2010: 4,2 personer
2017: 5,3 personer
2022: 4,1 personer

Kravet på utbildning har förändrats något. Behovet av plåtslagare med yrkesbevis backar från 52 procent till 36 procent och gymnasieutbildade ökar från 33 procent till 38 procent. De utan utbildning ligger still på 14–15 procent och resterande behov utgörs av annan kompetens. Ungefär hälften av plåtslagerierna anser att svårigheten att hitta personal är det viktigaste hindret för deras expansion.

6 av 10 plåtslagerier säger sig ha lärlingsplatser. Av dem är snittet 1,8 platser per företag.

Drygt hälften av dem tycker att det fungerar bra med lärlingarna och cirka 45 procent tycker att det fungerar bra med kontakten med skolan. På frågan om vad som fungerar dåligt med lärlingarna är det ytterst få som svarar, men det som kommer fram är ointresse, motivation och att de kan för lite. Gentemot skolan är kritiken lite mer konkret, där 58 procent inte tycker sig ha någon kontakt med skolan alls. 25 procent säger sig behöva ta kontakt med skolan själva och några saknar skolor med plåtutbildning över huvud taget. Företagen säger att de gärna vill se ett närmare samarbete med skolan så att de kan vara med och påverka vad lärlingarna ska kunna och vad de sedan ska lära sig under lärlingsperioden. Av dem som inte har lärlingsplatser är det 45 procent som kan tänka sig att införa sådana. Deras önskemål för att göra det är att det fanns fler sökanden, ekonomiskt stöd och att det skulle innebära lite mindre extra arbete för dem.

Ventilationsmontörer

Även ventilationsföretagens mätning är en upprepning, men den har bara gjorts en gång tidigare, år 2018. Andelen ventilationsföretag som är i behov av att rekrytera inom ett år sjunker något, men det är fortfarande ungefär 75 procent av företagen som säger sig vara i behov av personal. Antalet personer som behövs är i stället något högre än 2018. Från i snitt 3,0 till 3,2. Det är nästan 7 procent fler. Det långsiktiga behovet ökar kraftigt. Från 50 procent av företagen som hade behov 2018 är det i dag 59 procent som säger sig behöva rekrytera inom 3 år. Snittantalet är också klart högre. Från 3,8 för 4 år sedan till 5,1 i år!

Så många behöver ventilationsföretag anställa i snitt inom 1 år
2018: 3,0 personer
2022: 3,2 personer

Så många behöver ventilationsföretag anställa i snitt inom 3 år
2018: 3,8 personer
2022: 5,1 personer

Även i ventilationsbranschen har kravet på utbildningsnivå justerats. Tidigare var det 50 procent av företagen som efterfrågade ventilationsmontörer med yrkesbevis, nu är den andelen nere på 34 procent. De som söker gymnasieutbildade har ökat från 35 procent till 44 procent. Rekryteringen till dessa gymnasieplatser är därmed mycket viktigt för att framöver säkerställa tillgången på ventilationsmontörer.

Två tredjedelar av ventilationsföretagen säger sig ha lärlingsplatser och precis som i plåtbranschen har man i genomsnitt 1,8 platser. På ventilationssidan är företagen i huvudsak nöjda med hur lärlingarna fungerar. Den kritik som framkommer handlar om att man hade högre förväntningar på kunskap när de började. Liksom på plåtsidan vill man också ha mer samarbete mellan skola och arbetsgivare för att kunna påverka vad eleverna ska kunna och även vad företagen förväntas lära ut under lärlingstiden. Ekonomiskt stöd är också viktigt. Av de ventilationsföretag som inte har lärlingsplatser kan 45 procent tänka sig att införa det, om det krävs mindre arbete, tid och resurser samt ges ett ekonomiskt stöd.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!