Uppdaterad info om imkanaler

Webbplatsen imkanal.se, som ska fungera som ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av matlagninglokaler, har uppdaterats. Och imkanalskriften har reviderats, den nya heter Imkanal 2022. Avsikten med skriften är att gemensamt från branschens sida tolka Boverkets regler gällande brand i imkanaler.

– Den nya versionen av skriften består i grunden av samma krav, dock har alla tidigare rådstexter lyfts ut ur imkanalskriften samtidigt som vissa kompletteringar har gjorts, de återfinns på imkanal.se. En del av informationen gällande hantering av ozon i ventilationssammanhang har tidigare varit publicerad på ozonventilation.se och är nu överflyttad till imkanal.se, berättar Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

Hon fortsätter:

– Den viktigaste skillnaden i skriften är att den nu rekommenderar sköljtäta kanaler även i klass 2B, det vill säga även om man har en ozon- och UV-ljusanläggning. Erfarenheter har visat att över tid så har flera sådana anläggningar inte fungerat på avsett vis. I stället har fett i stor mängd samlats i kanalerna. Dessa kanaler måste därför kunna rengöras med våt metod.

Tydliga instruktioner behövs

I Boverkets byggregler finns ingen beskrivning av vad som anses med ett anslutningsdon, så det är nu definierat i skriften som en kort övergång mellan spiskåpa/köksfläkt och imkanal. Det kan till exempel handla om en flexibel slang, vars utsträckning i huvudsak är i vertikalled.

– Förutom själva imkanalskriften finns det på webbplatsen avsnitt som berör brandskydd, återvinning, rengöring och rensluckor, service- och skötselinstruktioner och en hel del annat som är viktigt att ha kunskap om. Generellt sett har stor vikt lagts på att bistå projektörerna. Utifrån praktiska erfarenheter har det därför tillkommit texter med råd gällande arbetsmiljö och ozon- och UV-ljusbehandlingar. Projektörerna måste förstå vikten av att brukarna har en säker arbetsplats, detsamma gäller tillfälliga besökare så som till exempel ventilationsrengörare eller OVK-besiktningsmän.

Enligt Annika Brännmark har det inträffat flera incidenter med ozon som direkt har orsakats av att de som vistas i lokalerna inte har haft kännedom om anläggningars villkor och funktion.

– Därför måste det finnas tydliga instruktioner i kök och fläktrum om vad som gäller i anläggningen och när eventuella åtgärder ska vidtas, säger Annika Brännmark.

 

FAKTA
Imkanal.se riktar sig till projektörer, byggherrar, restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur köksventilationen behöver vara utförd. Imkanal 2022 har tagits fram av Plåt & Ventföretagen, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, Funkis, ABC Vent, Systemair och Nordiska skorstensprodukter.

Vad är en Imkanal?
Imkanal kallas en ventilationskanal som ska föra bort luft från ett utrymme för matlagning. Ventilation i kök ska utformas så att det finns god uppfångningsförmåga vid matlagningsplatsen. Kanaler ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!