Chockhöjd fordonsskatt ska få branschen att köra eldrivet

Finansdepartementet svarar Plåt & Vent Magasinet att syftet med bonus-malussystemet är att påverka nybilsinköpen för en övergång till fordon ”som inte bidrar till koldioxidutsläpp eller som ger låga koldioxidutsläpp”.

Syftet med bonus-malus, som infördes 2018, är alltså att öka försäljningen av miljöanpassade fordon med låga koldioxidutsläpp genom att premiera dessa med en bonus.

Bonus – till bilar med låga utsläpp

Personbilar och lätta lastbilar med utsläpp av koldioxid på upp till 60 gram per kilometer premieras med en bonus på maximalt 70 000 kronor. Dessutom får gasbilar en bonus på 10 000 kronor.

Malus – förhöjd fordonsskatt

Fordon med högre utsläpp av koldioxid än det som anges ovan belastas med högre skatt –malus – de första tre åren efter registrering. Det innebär en förhöjd fordonsskatt för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Skatten hänger också ihop med Sveriges klimatmål. Klimatpåverkan från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030, och 2045 ska nettoutsläppen av koldioxid i Sverige vara noll.

De bindande koldioxidkraven inom EU innebär att koldioxidutsläppen från nya lätta lastbilar ska minska med 15 procent till år 2025 och med 31 procent till år 2030 jämfört med 2021.

– Regeringen ser det därför som naturligt att alla nyköpta bilar ska omfattas. Systemet avser ge en tydlig signaleffekt och styra mot val av fordonsteknik som inte bidrar till koldioxidutsläpp eller som ger låga koldioxidutsläpp, svarar finansdepartementet på Plåt och Vent Magasinets frågor.

Finansdepartementet anser också att det är troligt att många investeringar går långsammare under 2021 på grund av pandemin.

”Systemet avser ge en tydlig signaleffekt och styra mot val av fordonsteknik som inte bidrar till koldioxidutsläpp.”

– Därför har regeringen föreslagit en skattereduktion för investeringar i inventarier som sker under 2021. Skattereduktionen innebär att företag som förvärvar inventarier får rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. Eftersom förvärv av inventarier kommer att leda till en lägre skattekostnad så skapar åtgärden incitament till att öka investeringarna. Skattereduktionens storlek är 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde, fortsätter finansdepartementet.

Varför omfattas HVO100 inte av den lägre skatten som E85 och CNG, med tanke på att HVO100 är en förnybar diesel från biomassa som minskar klimatpåverkan med upp till 90 procent?

– För att främja höginblandade och rena biodrivmedel såsom HVO100 är dessa befriade från energi- och koldioxidskatt. HVO100 utanför reduktionsplikten har alltså lägre skatt än diesel med ungefär 4,7 kronor per liter om hänsyn inte tas till mervärdesskatten. Regeringen har länge arbetat för den skattebefrielse för rena biodrivmedel som EU-kommissionen just godkänt för 2021. I bonus–malussystemet undantas etanol och gasbilar från malus, trots att de även kan köras på fossila drivmedel. Det rör sig dock om en mycket begränsad grupp bilar som sedan tidigare har haft lägre beskattning och det fanns inte tillräckliga skäl att ta bort incitamentet att köpa sådana bilar. Att införa en skattesänkning för alla bilar som kan köras på HVO är dock en annan sak. I princip alla nya dieselfordon är antingen certifierade, eller kan enkelt certifieras för HVO100. Att undanta dessa skulle alltså i princip göra att malus enbart omfattar bensinbilar.

Finansdepartementet anser också att man måste hålla i sär fordonsbeskattningen och bränslebeskattningen eftersom det är två helt olika beskattningar.

– Den koldioxidbaserade fordonsskatten, inkluderat bonus-malus, baseras på uppmätta utsläpp av koldioxid för ett fordon i blandad körning som registreras i vägtrafikregistret, inte på vad fordonet har i tanken, skriver finansdepartementet. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!